email
kontakt@happymiles.pl
local_phone
+48 22 2701477

Dla Akcjonariuszy

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ


ROZDZIAŁ I
FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA


§ 1


1. Firma Spółki brzmi: Happy Miles Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy Happy Miles S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.


§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.


§ 3


Czas trwania Spółki jest nieograniczony.


ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIALALNOŚCI SPÓŁKI


§ 4


Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Jest:

 1. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
 2. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19. Z)
 3. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.2);
 4. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
 5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 6. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 7. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
 8. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 9. działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z);
 10. działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);
 11. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
 12. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);-
 13. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
 14. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
 15. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 16. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
 17. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
 18. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
 19. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 20. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 21. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);.
 22. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
 23. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 24. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z).

2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia. 

 

§ 5


1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie  opuszczalnych.

 

ROZDZIAŁ II
KAPITALY I FUNDUSZE SPÓŁKI


§6


1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.600.000 zł i dzieli się na:
a) 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 0000001 do
1000000, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
b) 300.000 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 300000,
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
c) 300.000 akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 000001 do 300 000,
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Kapitał zakładowy w wysokości 1 000.000 zł (jeden milion złotych) został pokryty w całości przed
zarejestrowaniem Spółki.
3. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
4. Założycielami Spółką są:
1) Idea Box S.A., z siedzibą w Warszawie, Polska,
2) Dominik Fajbusiewicz, PESEL 77060301956, .
3) Yarus Investment Ltd, z siedzibą w Sliema, Malta,
4) Lukasz Domański, PESEL: 81061403678.


§7


1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. 


2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków Spółki
zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.


§8


1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe, oraz inne fundusze.
2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich
wykorzystania uchwala Zarząd.

 

 

ROZDZIAŁ IV
AKCJE


§9


1. Akcje są zbywalne.
2. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy Spółki zamierza zbyć posiadane przez niego akcje
imienne Spółki („Akcjonariusz Sprzedający") pozostali akcjonariusze („Akcjonariusze Uprawnieni")
mają prawo wg swojego wyboru do: (i) pierwszeństwa nabycia takich akcji („First Refusal") lub (ii)
przyłączenia się do transakcji („Tag Along").
3. Akcjonariusz Sprzedający poinformuje Akcjonariuszy Uprawnionych o swoim zamiarze sprzedaży
lub przeniesienia w inny sposób swoich akcji na rzecz proponowanego nabywcy w formie
pisemnego zawiadomienia spełniającego co do treści wymagania stawiane ofercie w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego oraz zawierającego co najmniej następujące informacje: (i) liczbę i rodzaj
sprzedawanych lub w inny sposób zbywanych akcji, (ii) cenę, za którą zbywane akcje mają zostać
sprzedane lub w inny sposób zbyte; (iii) dane proponowanego nabywcy; (iv) inne istotne warunki
porozumienia z nabywcą; (v) ofertę sprzedaży wszystkich zbywanych Akcji za cenę równą cenie
zaproponowanej przez proponowanego nabywcę („Oferta"). Oferta będzie kierowana na adres
Akcjonariusza Uprawnionego oraz adres pełnomocnika akcjonariusza mającego siedzibę w Polsce.
Oferta będzie uznawana za doręczona z upływem pierwszego terminu awizowania stosowanego
przez nadawcę publicznego.
4. W ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni po otrzymaniu Oferty lub uznaniu jej za doręczoną zgodnie z
ust 3 powyżej, Akcjonariusz Uprawniony może złożyć Akcjonariuszowi Sprzedającemu pisemne
oświadczenie o: (i) przyjęciu Oferty i zamiarze nabycia akcji określonych w Ofercie lub (ii) zamiarze
przyłączenia się do transakcji sprzedaży akcji określonych w Ofercie. W przypadku skorzystania z
First Refusal przez więcej niż jeden uprawniony podmiot, każdy z zgłaszających chęć nabycia akcji,
będzie mógł nabyć akcje objęte Ofertą w proporcji odpowiadającej iloczynowi akcji objętych
Ofertą oraz ilorazowi odsetka akcji posiadanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w kapitale
zakładowym Spółki do odsetka akcji posiadanych w kapitale zakładowym Spółki przez wszystkich
Uprawnionych Akcjonariuszy, korzystających z First Refusal. Przy czym części ułamkowe akcji będą
zaokrąglane w górę do całości, a akcje niepodzielne będę przyznane akcjonariuszowi, który
pierwszy złożył oświadczenie o skorzystaniu z First Refusal.
5. W ciągu 7 (siedmiu) dni po upływie okresu na złożenie oświadeczenia, o którym mowa w ust. 3
powyżej, Akcjonariusz Sprzedający potwierdzi Akcjonariuszowi Uprawnionemu na piśmie, w
zależności od dokonanego wyboru: (i) liczbę zbywanych akcji, które mają zostać nabyte przez niego
oraz cenę zbycia, którą ma zapłacić, lub (ii) liczbę zbywanych akcji przez Akcjonariusza
Uprawnionego które wynikają z prawa przyłączenia.
6. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony zamierza skorzystać z prawa przyłączenia Akcjonariusz
Sprzedający zapewni Akcjonariuszowi Uprawnionemu możliwość sprzedaży na rzecz tej samej
osoby trzeciej, części lub całości posiadanego pakietu akcji Spółki (według uznania Akcjonariusza
Uprawnionego) na warunkach nie mniej korzystnych niż warunki sprzedaży Akcjonariusza
Sprzedającego oraz za cenę nie mniejszą niż cena sprzedaży akcji ustalona przez Akcjonariusza
Sprzedającego.
7. Przeniesienie akcji objetych Ofertą na Akcjonariusza Uprawnionego stanie się skuteczne po
zapłacie ceny zbycia, przy czym zapłata ceny zostanie dokonana w ciągu 14 (czternastu) dni po
doręczeniu potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5. Jeśli Akcjonariusz Uprawniony nie zapłaci
ceny zbycia w ciagu terminu określonego powyżej, nabycie akcji przez Akcjonariusza
Uprawnionego będzie nieskuteczne i zbywane akcje mogą zostać przeniesione przez Akcjonariusza
Sprzedającego na proponowanego nabywcę.
8. Jeśli Akcjonariusz Uprawniony nie złoży oświadczenia w terminie określonym
w ust. 5 powyżej, Akcjonariusz Sprzedający będzie miał prawo przeniesienia zbywanych akcji
proponowanemu nabywcy.
9. W sytuacji, gdy LC CORP BV otrzyma ofertę zakupu 100% akcji Spółki, po przeprowadzeniu
procedury First Refusal, o której mowa w ust. 2-8 powyżej, może włączyć do sprzedaży na rzecz
osoby trzeciej akcje posiadane przez pozostałych akcjonariuszy Spółki („Drag Along"). W takiej
sytuacji pozostali akcjonariusze Spółki zobowiązani są do sprzedaży akcji Spółki wraz z akcjami
posiadanymi przez LC CORP BV i na takich samych warunkach.
10. W celu wykonania Drag Along, LC CORP BV powiadomi na piśmie pozostałych akcjonariuszy o
otrzymanej ofercie. Oferta, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna zawierać co najmniej
następujące informacje: (i) liczbę i rodzaj sprzedawanych lub w inny sposób zbywanych akcji,
(ii) cenę, za którą zbywane akcje mają zostać sprzedane lub w inny sposób zbyte; (ii) dane
proponowanego nabywcy; iv) inne istotne warunki porozumienia z nabywcą; (v) ofertę sprzedaży
wszystkich zbywanych Akcji za cenę równą cenie zaproponowanej przez proponowanego
nabywcę.
11. Sprzedaż akcji z pominięciem postanowień ust. 2-10 będzie bezskuteczne wobec Spółki. 


§ 10


Akcje mogą być umorzone na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

ROZDZIAŁ V
AKCJONARIUSZE


§ 11


1. Akcjonariusze maja prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do
wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może zadecydować o przeznaczeniu zysku w całości
lub w części na kapitał zapasowy lub inne kapitały utworzone w Spółce albo inne cele określone
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom,
dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany
rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego
Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały
akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.
3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za
zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie
wystarczające środki na wypłatę.
4. Zarząd określi dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na
poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (dzień ustalenia prawa do zaliczki).
Dzień ustalenia prawa do zaliczki może być wyznaczony na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o
wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy,
licząc od tego dnia. Zarząd określi również termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
Upoważnia się Zarząd do ustalenia innych parametrów niezbędnych do wypłaty akcjonariuszom
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
5. Wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
obrotowego może nastąpić w naturze. Na dywidendę oraz zaliczkę na poczet przewidywanej
dywidendy na koniec roku obrotowego w naturze mogą być przeznaczone obligacje oraz udziały i
akcje jakie Spółka posiada w innych spółkach, jak również certyfikaty posiadane w funduszach
inwestycyjnych.

 

ROZDZIAŁ VI
ORGANY SPÓLKI

§ 12


Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Walne Zgromadzenie.


ZARZĄD
§ 13


1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków.
2. Członkowie Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu
wybierani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go
ze składu Zarządu.
5. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza
sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
6. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni
są: dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie lub jeden z członków Zarządu działający
łącznie z prokurentem. 

 

RADA NADZORCZA
§ 14


1. W sklad Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu) osób.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym Członków
pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.
4. Czlonek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuję z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie określane
każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo
odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.


§ 15


1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut nie
stanowi inaczej.
3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna,
gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i większość
Członków Rady Nadzorczej głosowała za podjęciem uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy powołania członków Zarządu
oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

 

§ 16


Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami
kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw
przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:


1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki,
2) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
5) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność
konkurencyjną,
6) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
7) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości obowiązujących
w Spółce,
8) wybór biegłego rewidenta Spółki,
9) opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzen przed ich
przedstawieniem, w szczególności proponowanych zmian Statut Spółki,
10)opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem
Walnemu Zgromadzeniu,
11)udzielanie zgody na połączenie lub konsolidację z innym podmiotem,
12)zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego
Spółki,
13)zatwierdzenie limitów wszelkiego zadłużenia Spółki oraz podejmowanie
decyzji co do zwiększenia takich limitów,
14)zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki
(zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do
zwiększenia takich limitów,
15)udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zarówno bezpośrednio, jak
i pośrednio, zobowiązań w formie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji,
poręczeń, obligacji, opcji, jeżeli wartość zobowiązania przekraczać będzie
kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), .
16)udzielanie zgody na dokonywanie zakupów towarów i usług, które nie były ujęte w
budżecie Spółki i których wartość przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
17)udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie
jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach
transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spólki lub
niezwiązanych ze zwykłą działalnością Spółki, których wartość przekracza
100,000.00 zł (sto tysięcy złotych),
18) udzielanie zgody na udzielenie poręczeń, podpisanie w imieniu Spółki
jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów
trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie
zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza
100,000.00 zi (sto tysięcy złotych),
19)ustanowienie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku
gdy wartość takich obciążeń przekracza kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy
złotych), .
20)udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę innej umowy, transakcji lub kilku
powiązanych umów lub transakeji, których wartość przekracza 100,000.00 zł (sto tysięcy
złotych),
21)udzielanie zgody na nabywanie przez Spółkę udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub
akcji spółek prawa handlowego, tworzenie przez Spółkę, zarówno bezpośrednio, jak i
pośrednio, nowych spółek bạdź innych podmiotów gospodarczych oraz na tworzenie
fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych,
22) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spólkę nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości, lub prawa na dobrach niematerialnych, w
szczególności własności intelektualnych, w zakresie wykraczającym poza zwykłą działalność Spółki,
23)udzielanie zgody na podpisanie jakiegokolwiek układu zbiorowego pracy,
24)rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd.

 

§ 17


1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy
razy w roku obrotowym. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego
nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez jej
Przewodniczącego, który wówczas przewodniczy obradom z zastrzeżeniem postanowień § 18
niniejszego Statutu.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.


§ 18


1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając
proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie
dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1 powyżej,
wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek
obrad.

 

WALNE ZGROMADZENIE
§ 19


1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402§1 kodeksu spółek handlowych.
Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą
zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, na co najmniej 2 (słownie: dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na
adres akcjonariuszy uwidoczniony w księdze akcyjnej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki
nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną,
jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być
wysłane.
3. W ogłoszeniu albo zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego
Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu
powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.
4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały
kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego
odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.


§ 20


1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie
zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w
terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które
powinny być wniesione pod obrady.


§21


1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie
podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

 

§ 22


1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji
Spółki, o ile niniejszy Statut lub kodeks spółek handlowych nie stawiają surowszych warunków
powzięcia uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile
obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statut nie stawiają surowszych warunków
powzięcia uchwał.
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocnika.


§ 23


1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie czonków
organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w
sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z
akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 24


1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:


1) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań
finansowych za poprzedni rok obrotowy,
2) podziału zysku oraz pokrycia strat za rok ubiegły,
3) określenia dnia, według którego ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych
do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy),
4) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
obowiązków,.
5) zmiany Statutu,
6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
7) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych
Akcjonariuszy,
8) połączenia, podziału, rozwiązania lub likwidacji Spółki,
9) przekształcenia Spółki,
10)umarzania akcji,
11)emisji obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa,
12)zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
13)powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem
członków pierwszej Rady Nadzorczej powołanych przez Założycieli,
14)ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
15)tworzenia lub likwidacji funduszy oraz kapitałów Spółki,.
16)innych określonych w Statucie i w przepisach kodeksu spółek handlowych.


2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie
wymaga uchwały walnego zgromadzenia.


§ 25


Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w
przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków
Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VII
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 26


1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2017 roku.


ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27


Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą
Spółki z dodatkiem „w likwidacji'". Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne
Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z
uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych.


§ 28


Przybliżona wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej
utworzeniem wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zlotych).


§ 29


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek
handlowych.